Gebruikersvoorwaarden

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden worden verstaan; het platform www.bookify.gent dat wordt uitgebaat door HLM-group, met als maatschappelijke zetel te Heurnestraat 372, 9700 Heurne Oudenaarde. Ondernemingsnummer BE 0676.947.954; Producten/goederen: de door Bookify.Gent aangeboden studieboeken; Verkoper: studenten/ professionele partij die studieboeken aanbieden op het online platform; Koper: student die studieboeken aankoopt op het online platform; Product bestellen: procedure waarbij de klant een product bestelt, hiervoor betaalt en Bookify.Gent ervoor zorgt dat de verkoper ditzelfde product komt binnenbrengen in de pop-up, waarna Bookify.Gent op haar beurt het boek opstuurt naar he door de koper opgegeven adres, of deze komt afhalen in de pop-up; Pop-up: de Bookify.Gent store gevestigd te Graaf Vlaanderenplein 40 waar verkopers hun verkochte boeken komen afgeven of kopers hun gekochte boeken komen afhalen; Kwaliteitscontrole: boeken die worden binnengebracht worden gecontroleerd of de aangegeven kwaliteit overeenstemt met de werkelijke kwaliteit van het boek.

Voordat u studieboeken aankoopt op Bookify.Gent, dient u deze Algemene Voorwaarden Privacy Policy en onze kwaliteitsvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van www.bookify.gent bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het privacy beleid te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden verzoeken wij U geen studieboeken aan te kopen.

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 8/8/2017 van toepassing voor alle bezoekers/gebruikers van www.bookify.gent.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomst

Alle aanbiedingen van Bookify.Gent zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen/verkopen onder enige welke vorm door de klant zijn onherroepelijk.

Een overeenkomst kan slechts volledig uitgevoerd worden mits de gebruiker alle door Bookify.Gent gevraagde gegevens heeft verstrekt en Bookify.Gent na betaling van de koper een bevestigingsmail stuurt van de gekochte studieboeken.

De klant/gebruiker dient te allen tijde haar gebruikersgegevens up-to-date te houden, indien er problemen/vergissingen ontstaan door foutieve of verouderde contactgegevens of betaalgegevens is dit de volledige verantwoordelijkheid van de klant/gebruiker.

Artikel 3 Intellectueel eigendomsrecht

Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Bookify.Gent, de vormgeving daarvan en de op de website van Bookify.Gent opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Bookify.Gent.

Artikel 4 Prijzen en prijsbepalingen

De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, btw en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van Bookify.Gent vermeld.

De op de website van Bookify.Gent vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 5 Overmacht

Indien Bookify.Gent door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Bookify.Gent zijn ingeschakeld. Alsook gebruikers/verkopers die studieboeken aanbieden waarbij de opgegeven kwaliteit niet overeenkomt met de werkelijke kwaliteit. In dit geval wordt de keuze gemaakt aan de koper indien hij deze boeken van mindere kwaliteit wenst over te kopen aan aangepaste prijs, of hij een andere verkoper zoekt. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van kosten of lange wachttijden.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Bookify.Gent heeft voldaan.

Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Bookify.Gent gerechtigd de producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 7 Advisering kwaliteit

Alle kwaliteitsindicaties van studieboeken aangeboden op de website van Bookify.Gent zijn opgemaakt door de gebruiker/verkoper zelf en worden door Bookify.Gent verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Bookify.Gent verleent daarvoor geen enkele garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is Bookify.Gent niet aansprakelijk.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Bookify.Gent is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Bookify.Gent. In alle gevallen waarin Bookify.Gent ten opzichte van de klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Bookify.Gent, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Privacy

Bookify.Gent respecteert de privacy van de klant en zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Bookify.Gent is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Bijzondere bepalingen

Artikel 10 Levertijd en afhaling

Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Bookify.Gent de bestelde order/studieboeken ontvangt van de gebruiker/verkoper. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Bookify.Gent niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

De Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Bookify.Gent niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Bookify.Gent is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Indien de klant/verkoper niet tijdig antwoord geeft aan de oproepmail om zijn/haar verkochte boeken binnen te brengen in de pop-up, zal er na 1 week een andere aanbieder gezocht worden. Hierdoor zal de overeenkomst stopgezet worden zodat Bookify.Gent haar klanten/kopers een snelle service kan aanbieden.

De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Bookify.Gent dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. De klant dient de bestelde producten af te halen in de pop-up. Indien de klant in eerste instantie wenst zijn boeken te komen afhalen zal hij een bevestiging krijgen met beschikbare data en uurrooster. Indien hij na ruime tijd van 15 werkdagen steeds niet de boeken heeft afgehaald worden deze automatisch eigendom van Bookify.Gent en zal er geen terugstorting van betaling worden doorgevoerd.

Bookify.Gent is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Bookify.Gent daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

Artikel 11 Betaling

Betaling van het product dient te gebeuren op de website www.bookify.gent door middel van overboeking via Mister Cash, Creditcard (Visa, Master Card, Maestro) of PayPal te geschieden. Nadien wordt een order doorgestuurd naar Bookify.Gent en zal een bevestigingsmail naar de klant worden overgemaakt.

De klant/verkoper zal de geldwaarde van zijn verkochte boeken teruggestort krijgen van zodra de klant/koper zijn boeken ontvangen heeft.

In geval van niet-tijdige betaling, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 10 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Daarbij worden ook de aanmaningskosten gerekend van 6 euro per aanmaning.


Artikel 12 Retour

Voor de aankoop van nieuwe boeken heeft de koper 14 dagen retourrecht. Voor de annulatie van een tweedehands boekenpakket dient dit te gebeuren voordat de verkoper deze heeft binnengebracht in de pop-up. De klant zal na 14 dagen het geld ontvangen van de teruggestuurde goederen. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant, het is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant de juiste producten aan te kopen.


Artikel 13 Slotbepalingen

Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Bookify.Gent aansprakelijk als ware hij zelf klant.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

Alle geschillen tussen Bookify.Gent en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in België. In afwijking hiervan is Bookify.Gent bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten België ligt.

Op alle overeenkomsten die door Boekhandel De Slegte worden gesloten is alleen Belgisch recht van toepassing.

Wanneer u de website www.bookify.gent bezoekt verklaart u zich akkoord met Algemene Voorwaarden zoals hierboven omschreven en de Privacy Policy.